top of page

Regulamin

 • 1

Właścicielem strony www.waspos.pl jest Wydawnictwo WasPos Agnieszka Przyłucka z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińska 8a/120, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy CEiDG, posiadająca NIP 5242392615

 • 2

Definicje:

 1. „Użytkownik” – osoba odwiedzająca stronę.

 2. „Oferta” – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

 3. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP)

 4. Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej www.waspos.pl oraz ze wszystkich usług dostępnych na stronie.

 • 3

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony www.waspos.pl

 2. Operatorem strony internetowej www.waspos.pl jest WasPos Agnieszka Przyłucka

 3. Przeznaczenie strony: informacje o ofercie wydawnictwa, informacja o konkursach prowadzonych przez wydawnictwo, informacja o zleceniach zrealizowanych przez wydawnictwo.

 4. Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze strony jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw WasPos Agnieszka Przyłucka, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony.

 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, WasPos Agnieszka Przyłucka ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 • 4

Odpowiedzialność za treść

 1. WasPos Agnieszka Przyłucka odpowiada wyłącznie za treści własne zamieszczone na stronie www.waspos.pl .

 1. Informacje zamieszczane przez WasPos Agnieszka Przyłucka na stronie www.waspos.pl są sporządzane z należytą starannością i na bieżąco aktualizowane.  WasPos Agnieszka Przyłucka  nie udziela gwarancji na prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

 1. Wiążące informacje, porady, zalecenia lub wyjaśnienia są udzielane przez WasPos Agnieszka Przyłucka wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

 1. WasPos Agnieszka Przyłucka zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.  WasPos Agnieszka Przyłucka nie gwarantuje, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

 1. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść WasPos Agnieszka Przyłucka nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

 1. WasPos Agnieszka Przyłucka zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli użytkownik podczas korzystania z linków umieszczonych na stronie trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie www.waspos.pl

 

 

 • 5


Obszar obowiązywania oferty

 1. Oferta internetowa WasPos Agnieszka Przyłucka jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.

 1. WasPos Agnieszka Przyłucka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

 • 6


Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie www.waspos.pl zastrzeżone są na rzecz WasPos Agnieszka Przyłucka bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

 1. Zabrania się powielania lub rozpowszechniania każdej z części strony www.waspos.pl w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

 1. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą WasPos Agnieszka Przyłucka

 

 1. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe.

 • 7


Ochrona prywatności

 1. WasPos Agnieszka Przyłucka będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.

 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez WasPos Agnieszka Przyłucka w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi, dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.

 1. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są wyłącznie wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.

 1. WasPos Agnieszka Przyłucka nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.

 1. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia. Nastąpi to również w innych przypadkach, po warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto WasPos Agnieszka Przyłucka może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.

 1. Na żądanie właściwego urzędu WasPos Agnieszka Przyłucka ma prawo ujawnić dane użytkownikó, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

 1. Bazy danych WasPos Agnieszka Przyłucka zabezpiecza tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Pracownicy WasPos Agnieszka Przyłucka którzy są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych otrzymują dostęp do danych osobowych tylko w celach wymienionych powyżej.

 1. Hasła dostępu do strony www.waspos.pl nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

 1. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony. Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

 1. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku WasPos Agnieszka Przyłucka pobierze i zapisze adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy na stronie www.waspos.pl . W takim przypadku dane użytkownika zostaną skasowane.

 1. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisaniu swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do WasPos Agnieszka Przyłucka za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@waspos.pl

 

 

 • 8

 

Postanowienia końcowe

 1. WasPos Agnieszka Przyłucka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

 2. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.

 3. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

 4. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je do WasPos Agnieszka Przyłucka poprzez wysłanie e-maila na adres ul. Rembielińska 8a/120, 03-343 Warszawa

 5. WasPos Agnieszka Przyłucka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

bottom of page